Senin, 25 Oktober 2021

Wejangan Abah Anom Taubat, Do'a dan Ziarah

 

Sebagai ungkapan pembuka, seraya memohon ampun kepada Allah SWT. atas kelancangan saya, telah mengutip kembali “Wejangan Guru Mursyid KH. A. Shohibulwafa Tajul Arifin (Abah Anom) Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya”. Tiada maksud yang terkandung di relung kalbu ini selain menyampaikan kembali nasihat, pepatah, wasiat atau wejangan dari Guru Mursyid kita tercinta untuk siapa saja yang merindukan ketenangan jiwa dan sedang meniti jalan menuju mardlatillah.

Berikut ini adalah diantara wejangan Abah Anom (dalam bahasa Sunda) mengenai Taubat, Do’a dan Ziarah, untuk sama-sama kita hayati dan amalkan.


Nalika Sulton Auliya nuju munajat dikeresakeun ku Allah dumugi ka panangan Kanjeng Nabi tiasa ngabungkeuleuk, dicepengan ku anjeuna. Ieu teh barang pamohalan para hadirin, lamun diemutkeun ku akal. Nanging ulah make disawalakeun anu langkung luas, ieu teh sadayana oge kakawasaan Allah, ku wewenanganana, saha nu rek ngagugat-gugat, saha nu rek bisa ngabendung?! Moal deui, manusa anu soleh, khususna para nabi, para rosul, oge para auliyana Allah.

Upama teu kaharti salangkung ku urang, keun bae teu nanaon, da karomat disebutna oge ari anu jolna ti wali mah. Upama anu jolna ti rosul jeung nabi, eta disebatna mu’jijat. Karomat atawa kamuliaan, kaagungan ieu teh ulah dihususkeun ka Sulton Auliya bae, sabab ti anjeuna teh seueur deui, malah urang oge ku Allah geus dimuliakeun, ceuk bahasa Arab mah karomat. Eta teh geus pada nyangking ngan hanjakal ku urang sok disalahgunaeun, nu akhirna diri urang teu diabdikeun ka Allah, narima rizki, milik ti Allah teu nembongkeun kasyukuran ka Allah, temahna dawuhan Allah dina Al-Quran, nu pihartoseunana :

“Kami geus ngamulyakeun ka sakabeh putra-putra Adam …”

Cing aya nu kari? Sihoreng geus kabeh dimulyakeun ku Allah, geus kabeh, geus rata. Bongan bae, lain urang sorangan teu aya kahadean, tapi urang sorangan nu mengkolkeun kahadean.

Cobi lamun eta karomat (kamulyaan) ti Allah ku urang teras dipiara, tangtu kalebet kana firman Allah anu hartosna:

“Saterangna manusa anu ku Kami tuluy dimulyakeun (berkaromat), jalma anu ngabuktikeun katakwaan (tunduk, patuh) ka Pangeran dhohir batin”.

Jadi atuh lamun kamulyaan anu ku Allah dilimpahkeun teh, pantes bae rek musna oge karomat (kamulyaan) teh, sabab salah urang keneh. Firman Allah anu hartosna:

“Kami geus ngajadikeun manusa mulya tur berpangkat luhur, satuluyna kami ngabalikeun harkat anu panghandap-handapna (hina) ku sabab amal, laku lampah”.

Mugi-mugi urang sadaya diraksa ku Pangeran sing tiasa miara kamulyaan (karomat) papada dina amal laku mengpar, oge ulah kadalon-dalon, gancang babalik pikir.

Tah kitu penjelasan “karomat”. Geus teu kudu jadi aneh, terutama jadi mangmang, ulah. Komo deui Sulton Auliya anu pamadegannana teu petot ibadahna siang wengi ka Pangeran.
Naon deui sababna nu matak urang leungit karomat (kamulyaan) ti Allah, nyaeta teu aya lian urang kurang waspada kana salira, sok rasa mokahaan, antepan, da buktina dikudukeun ibadah oge, teu weleh-weleh ngagugu ka embung, ari rajeun teh daek, jiga heueuh bae bareng jeung batur-batur, bareng ruku, bareng sujud, padahal hate mah kamana mendi, tempo-tempo nguruskeun hutang, cenah eta teh keur ibadah (madep) ka Pangeran, moal enya madep nu keur madep “luar-leor”. Lain sok kitu saderek-saderek?! Ah ulah dipinding-pinding urang araku bae, supaya urang daek ngomean.

Ku pribados oge ieu teh tos sababaraha kali disanggemkeun “Allohu Akbar” (Alloh Maha Agung), tapi kumaha ari dina hate, sulaya, sabab nu diakbarkeun (nu diagungkeun dina hate) lian ti Alloh (kabingung, kabutuh, jeung saterusna).

Sulton Auliya pang aheng karomat-na, sabab bener-bener takwana, pangna luhur darajatna, sabab kacida tunduk jeung patuhna kana parentah Alloh. Diantarana anjeuna ngabdi ka Pangeran, ngalaksanakeun parentah Alloh sareng Rosulna, munajat sareng tobat, dina waktos ziarah ka eyangna, nyaeta Rosululloh saw.

Dina eusi munajat, tumarima nandangan dosa, anu eta dosa ku anjeuna diibaratkeun Gunung Syam, malah disarupikeun budah sagara, ngadenger mundut pangampura Pangeran, dina salebeting ziaroh anu lamina 40 dinten, ngajerit raosna neda dibebaskeun tina sagala perdosaan, margi mantenna, Sultoh Auliya uninga anu jadi hahalang kana bagja keur akherat teh, nyaeta dosa perdosaan, margi dawuhan Allah anu hartosna:

“Kudu tarobat maraneh anu sabener-benerna, tangtu dihampura kalayan sagala kakuciwaan diganti ku kasampurnaan”.

Oge dina ayat anu sanesna, bakal dipaparin kabungahan.

Tuh kitu anu budiman mah, teu pedah pangkatna Auliya, geuning teu weleh-weleh bae taubat, rumaos aya dosa, make wakca ka Pangeran. Naha atuh ari urang ku nemen pisan mumul teh, ngan karep teh embung bae ibadah teh, geus salse ku salsena, geus komo ari peutingna mah, teu cara rek meunang kauntungan, mani giat naker. Kumaha ari bade angkat ka kantor, mani marelid pisan, cacak ka kantor keur ngatur urang di dunya, mani keleked, geus komo lamun geus dugi ka waktosna kudu ngantor ka Pangeran, aduh mani hoream, langkung-langkung dina subuh, teu kaur malikeun simbut.

Kumargi kitu, mugi-mugi Allah swt. Maparin taufiq ka urang sadaya, tiasa nyonto ka Sulton Auliya sabeunyeureun sasieureun jadi manusa anu to’at kana parentah Allah sareng Rosul-Na. Amiin

Wabillahitaufik walhidayah
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Pidato Bahasa Inggris Islami Bersyukur

 

Naskah Pidato Tentang Bersyukur (Bhs inggris)

 In accordance with the theme of my speech this time, then of course we should first praise the presence of Allah SWT. In this way of gratitude then we will only know for sure that basically how great and great the grace and grace of God that has been given to us. Furthermore, let's not forget, of course, our prayers and greetings to the great prophet Muhammad SAW who has brought us apart from the age of ignorance. And we should also be grateful for that.


The entire congregation is grateful to be glorified by God.

Gratitude is one of the acts that have the intention to give thanks for all the favors, graces that have been given to us by God. Of course, we as believers who will not disbelieve will know that those who are grateful will be given more additional favors. It is in accordance with what has been written in the Word of Allah QS Ibrahim verse 7:

"And (remember), when your Lord announced:" If you are grateful, We will certainly increase (favors) for you, and if you are ungrateful (My favors), then surely My punishment is painful. "

The entire congregation is grateful to be glorified by God.

It would be very rude if we did not want to be grateful. Because of the favors given to us, we will certainly not be able to count them. We don't need to go too far about what favors have been given to us, when we wake up in the morning we can still open our eyes, it is already a very extraordinary favor. Then how can we not be grateful.


Then, how to be grateful ?.

The entire congregation is grateful to be glorified by God.

Gratitude is divided into 3 kinds, namely gratitude by using words or words, gratitude by using the body and gratitude by using the heart. Being grateful by using words means we will acknowledge all the favors given to us with humility. Furthermore, being grateful by using the body means behaving with deeds that reflect a servant who obeys His commandments and worshiping Him, then being grateful with the heart means that we must be like this and realize that all the favors, graces and gifts that we have received are merely- eyes of Allah SWT.

So, from now on let us continue to remember gratitude, if we get pleasure be grateful and even when we get trouble we must be grateful. Because no matter how good the hardship we are receiving, it will never exceed the pleasure we have.

I guess that's just enough of my speech. When there is a wrong word I apologize.

Pidato Islami Bahasa Inggris

 


 Bismillahirrahmaanirrahiem,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Your Excellencies the committee,

The honorable of jury,

Dear my friends who participates in this speech contest,

And my loving brothers and sisters

In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful.

All praises be to Allah SWT, the lord of the world, the master of the day after, the creator of everything in this Universe, where he has no partner. He has also given us such deeply enjoyable, particularly faith and healthy comfort, hence, we could attend here in a good situation.

Peace and Salutation be upon our prophet Muhammad SAW, who has taught us the cardinal principles of the unity of God, obliged us to confess it with the tongue and believe it in the heart. He also has brought us from the darkness to the brightness, from stupidity to cleverness

Ladies and Gentlemen,

Indeed, it is very great pleasure for me in this precious chance to deliver my speech to the most honorable audiences entitled:

THE IMPORTANCE OF MASTERING ENGLISH

Ladies and Gentlemen,

Language plays an important role in human life. One tries to acquire, learn and use language as a means of communication, and simultaneously as social symbol of humanity. By using language someone could make statements, convey facts and knowledge, explain or report something, and keep social relations among the language users. These indicate that by means of language, people can express their ideas, feeling, information etc through communication.

Ladies and Gentlemen,

As one of language in the world, English is considered and applied as international language. Since then, it is very popular and have been spoken and learnt by almost people in the world. There are some reasons why English is important and many people attempt to learn it. Some of them are: for finding job, traveling, interacting one each other, doing business, taking examination, doing research, writing in the foreign language, etc.

Ladies and Gentlemen,

In such developing country like Indonesia, English has a vital role in all aspects of life, particularly in science and technology. Furthermore, it can be used for developing relationships in the international forum, for reading English book (especially for students from primary school up to colleges/university), to tighten the relationship among nations in the world, etc.

My brothers and sisters!

At the end of my speech, I will quote a wise expression: ENGLISH WILL MAKE EVERYBODY SURVIVE AND GO ANYWHERE. This expression reminds us how importance of English for human life is. if we want to be a skilful scientists, linguists, and be able to compete with the other countries in the world, we must understand, master and learn the language they use, namely English.

Ladies and Gentlemen,

Before ending this speech, let me conclude the essential points of my speech:

1. English is highly necessary to be learned and mastered by everyone

2. English is a key to open and master science and technology

3. By mastering English enables us to become survive and go anywhere throughout the world;

Ladies and Gentlemen,

I think its completely enough for me to this point. The wrong utterances are caused by limitation of my ability and the right one is merely from Allah SWT. So, I beg your pardon, finally I say.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Rabu, 04 Desember 2019

Di Negara Barat, Pertumbuhan Umat Islam Makin Meningkat

 Di Negara Barat, Pertumbuhan Umat Islam Makin Meningkat


Article-islami.blogspot.com-Ada beberapa hal yang menarik setelah penembakan di New Zealand yang terkenal sebagai negara paling damai. Ini membuktikan bahwa islamophobia masih ada disana atau di negara barat.

Hal tersebut disampaikan Diyah Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul Aisyiyah (NA) pada Diskusi Rutin Bulanan PP NA bertempat di Aula Gedung Muhammadiyah Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jumat 29 Maret 2019.

"Islam mengalami peningkatan perkembangan di kawasan Amerika dan Eropa. Apakah ini ada relevansinya antara peningkatan jumlah umat Muslim dan Islamophobia," kata Diyah.
"Islam mengalami peningkatan perkembangan di kawasan Amerika dan Eropa. Apakah ini ada relevanasinya antara peningkatan jumlah umat Muslim dan Islamophobia," kata Diyah.
Diyah Puspitarini Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Nasyiatul Aisyiyah NA pada Diskusi Rutin Bulanan PP NA bertempat di Aula Gedung Muhammadiyah Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta Foto md for ngopibarengid
Diyah Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul Aisyiyah (NA) pada Diskusi Rutin Bulanan PP NA bertempat di Aula Gedung Muhammadiyah Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta. (Foto: md for ngopibareng.id)
Sedangkan di Indonesia saat ini tidak ada Islamophobia tapi jumlah umat muslimnya menurun.

"Sekitar 74%. Dulu sempat 90% tapi mengalami penurunan. Apakah ini mengalami penurunan?," ungkapnya.

Menurut Diyah, penurunan itu mungkin terjadi akibatkan sekarang nama aliran boleh disebutkan sehingga memang Agamanya Islam namun masuk ke aliran tertentu sehingga mengurangi perhitungan.

Sementara itu Ari Kusuma Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menjadi Pemateri Diskusi tersebut mengatakan penyebaran Islam di Inggris terjadi melalui pernikahan dan dakwah.

"Kerap kalau pas shalat Jumat itu banyak orang kulit putih yang bersyahadat, banyak juga imam yang menjelaskan Islam dan Qur'an seperti apa," ucapnya.

Berdasarkan sensus agama di Inggris tahun 2011 jumlah Muslim terus meningkat. Jumlahnya sekitar 2.706.066 muslim.

"Hampir di setiap kota yang saya kunjungi di United Kingdom (UK) itu ada masjidnya. Jumlah masjidnya juga terus tumbuh. Jadi luar biasa pertumbuhan Islam disana itu," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, mencari makanan di UK juga termasuk mudah bahkan mereka menyediakan pojok-pojok halal di supermarket.

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) UK juga banyak terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris juga belajar dari Muhammadiyah yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk membantu dalam dakwah dan kegiatan-kegiatan diluar rumah.

Ari juga menjelaskan pertumbuhan Muslim di negara Spanyol yang menyediakan banyak budaya lokal. Selain itu, memang agak sulit mencari makanan halal di Spanyol.

"Banyak peninggalan Islam yang ada di Spanyol yang juga saya temukan bangunan-bangunan yang mirip ada di Inggris," ungkapnya.

Berbicara Islam di Spanyol ini agak sulit karena masih ada ketakutan dari warga disana jika Islam bisa bangkit lagi dan menguasai peradaban.

"Menurut saya memang ada bekas
luka lama tersendiri para penduduk Spanyol terhadap Islam sehingga sekarang mereka lebih berhati-hati. Anak mudanya juga kebanyakan tidak beragama malah tidak percaya Tuhan sehingga ya mereka hanya memikirkan kebebasan," pungkasnya. (adi)Link sum

Rabu, 27 November 2019

Jatuh Bangun Kekuasaan Islam di Eropa

Jejak kegemilangan dan warisan berharga masih terlihat hingga sekarang.

Selama beradab-abad Islam pernah berkuasa di Eropa. Jejak kegemilangan dan warisan berharga masih terlihat hingga sekarang.
Cendekiawan Muslim, Ibnu Khaldun, pernah menuliskan, jika Tuhan berkehendak memberangus peradaban, mereka akan diuji dengan seberapa jauh konsisten dan komitmen memegang nilai dan moralitas tersebut pada saat kemaksiatan merebak di mana-mana.
"Inilah yang terjadi terhadap runtuhnya peradaban Islam di Andalusia, Spanyol," tulis Ibn Khaldun.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661-750), perluasan wilayah kekuasaan khilafah Islamiyyah (lembaga pemerintahan dalam Islam) dilakukan ke timur, utara, dan barat. Perluasan ke utara dilakukan dengan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium.
Menurut Tufik Abdullah dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dijelaskan Bani Umayyah juga memperluas wilayah kekuasaan ke Semenanjung Iberia (Andalusia atau Spanyol) yang dikuasai oleh Bangsa Gothia. Perebutan wilayah kekuasaan dipimpin oleh panglima perang Tariq bin Ziyad. Ia berhasil menaklukkan Kota Cordoba, Granada, dan Toledo yang merupakan ibu kota Visigoth.
Selanjutnya, Bani Umayyah berhasil menaklukkan Sevilla, Zaragoza, dan Barcelona. Daerah Aragon dan Castillia juga bertekuk lutut. Sesudah itu, menuju ke timur laut sampai pegunungan Pyrenia. Penaklukan terhenti karena Khalifah al-Walid memanggil pasukan pulang ke Damaskus.
Kekuasaan Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan hanya mampu bertahan sekitar 90 tahun. Banyak faktor yang mengakibatkan kelemahan dan kejatuhan Bani Umayyah. Pertama, konflik berkepanjangan dalam keluarga besar Umayyah. Situasi semakin diperparah dengan naiknya beberapa khalifah yang lemah, boros, dan zalim. Hal ini menimbulkan rasa benci masyarakat dan ulama sehingga wibawa pemerintahan pusat semakin rusak.
Pada masa Dinasti Abbasiyah, Islam juga pernah berjaya di Eropa. Namun, menurut Finer, SE (1999-01-01) dalam The History of Government from the Earliest Times: Volume II, pada akhir abad kedelapan Dinasti Abbasiyah terasing dan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan atas al-Andalus (Spanyol) dan Maghreb (Maroko).
Kekuatan politik para khalifah sebagian besar berakhir dengan munculnya Buwaihi dan Turki Saljuk. Meskipun kepemimpinan Abbasiyah atas kerajaan Islam yang luas secara bertahap dikurangi menjadi fungsi agama seremonial, dinasti mempertahankan kontrol atas demesne Mesopotamia. Ibu kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan penemuan selama masa kejayaan Islam.
Sementara itu, Marshal Hoghson ahli sejarah peradaban Islam dalam bukunya, The Venture of Islam, menyebutkan, keruntuhan Dinasti Abbasiyah dikarenakan adanya pergeseran orientasi watak peradaban yang berkembang di dunia Islam. Menurutnya, kecenderungan militerisme dan ekspansi wilayah kekuasaan muncul sebagai ciri utama peradaban Islam menyusul tampilnya supremasi politik bangsa Mongol dan Turki.

Memasuki era modern, Turki Ottoman menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan dalam sejarah. Kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Ottoman berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I (1520-1566). Setelah itu, semakin lemah karena pemberontakan internal dan kalah perang melawan bangsa Eropa.
Pada masa kekuasaan Kerajaan Utsmani, terjadi perluasan wilayah Islam hingga ke daratan Eropa. Bursa, kota di tepi Laut Marmara, dapat dikuasai oleh Utsman dan anaknya Orkhan pada 1324. Penduduk kota itu berduyun-duyun masuk agama Islam, Orkhan sebagai pengganti Utsman memindahkan ibu kota ke Bursa pada 1326 setelah Utsman meninggal.
Pada masa Orkhan, wilayah Ottoman bertambah lagi dengan masuknya wilayah Turkeman ke pangkuannya. Ia menundukkan Kota Nicaea (Iznik) pada 1331 dan Nicomedia (Izmit) 1337. Orkhan dapat menundukkan Karasi pada 1345 dan mengontrol wilayah antara Teluk Edremit dan Cyzicus yang dapat mencapai laut Marmara.
Sulaiman Putra Orkhan berhasil menaklukkan daratan Semenanjung Balkan. Pada 1361 atau pada masa Murad I, Adrianopel di daratan Eropa ditaklukkan lalu namanya diganti menjadi Edirne. Ia juga dapat menguasai Philppolis (Filibe), Macedonia (1387), Bulgaria Tengah, termasuk Monatsir (1382), Sofia (1385), dan Nish (1386).
Periode ekspansi Turki Utsmani ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Pada periode ini, umat Islam meyebar ke Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Yunani.
Ekspansi Ottoman di Eropa berakhir dengan kekalahan mereka dalam Perang Turki yang besar. Dalam Perjanjian Karlowitz (1699), Kekaisaran Ottoman kehilangan sebagian besar penaklukan di Eropa Tengah.
Menurut Avalanche Press, selama berabad-abad kekaisaran Ottoman secara bertahap kehilangan hampir semua wilayah Eropa, sampai keruntuhannya pada 1922.
Menurut Tufik Abdullah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, keruntuhan Dinasti Ottoman di Eropa dimulai setelah masa pemerintahan Sulaiman I atau pada abad 15. Pada masa ini, kerajaan Utsmani hanya dapat bertahan dari serangan musuh dan hanya dapat meluaskan sedikit wilayah.
Ini dikarenakan kerajaan yang besar ini dipimpin oleh sultan yang lemah. Tidak seperti sultan-sultan sebelumnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara Eropa untuk melakukan ekspansi ke dunia Islam.
Banyak faktor yang menyebabkan mengalami kemunduran dan kehancuran. Antara lain, wilayahnya yang demikian luas sehingga sulit diatur dengan baik karena banyak masalah yang harus dipecahkan, timbulnya ketidakadilan, suburnya praktik kolusi serta sogokan dengan banyak hadiah, serta merajalelanya perampokan dan kejahatan.
Kemerosotan ekonomi juga menjadi faktor penyebab kemunduran Utsmani, yakni terkait biaya perang yang begitu mahal sehingga mengurangi keuangan negara. Peperangan yang berkepanjangan, antara lain, terjadi antara pasukan Ottoman dan Hungaria.
Kekalahan demi kekalahan dialami pasukan Utsmani yang telah letih berperang. Ditambah lagi, faktor kemanusiaan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat karena para pejabat negara disibukkan dengan masalah perang sehingga kehidupan rakyat dilalaikan.
Kerusakan moral juga merambah istana dengan adanya pesta yang dilakukan dengan minuman keras dan para dayang yang mengitari para pembesar negara. Kelemahan kerjaan besar itu juga diakibatkan ikut campurnya para istri sultan dalam mengatur pemerintahan.
Stephen Lee dalam Aspects of European History: 1494-1789 menyebutkan, stagnasi dan penurunan kekaisaran Ottoman dikarenakan adanya kemerosotan dalam kepemimpinan Sultan yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Selain itu, pelaku pejabat istana yang terlibat korupsi, tamak, bermusuhan, dan berkhianat juga menjadi faktor penentu runtuhnya kekaisaran Ottoman. Lee melanjutkan, tumbuhnya kekuatan militer Eropa menjadi lebih kuat, juga menjadi penyebab kekalahan tentara Ottoman.
Jonathan Grant (1999) dalam jurnal yang berjudul "Rethinking The Ottoman 'Decline': Military Technology Diffusion in the Ottoman Empire, Fifteenth to Eighteenth Centuries" menyebutkan, runtuhnya kejayaan Turki Ottoman di Eropa juga disebabkan kondisi ekonomi negara yang sulit. Penyimpangan terjadi di mana-mana sehingga banyak rakyat miskin. Perang menyebabkan inflasi, perdagangan dunia pindah arah, dan memburuknya hukum serta ketertiban.

Selasa, 26 November 2019

The Life and Times of the Companion Suhaib ibn Sinan ar-Rumi

Three of the non-Arabs that accepted Islam in the very early days of the mission of Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, stand out.  They were Salman from Persia, Bilal ibn Rabah, whose heritage was Abyssinian, and Shuaib, known as the Roman.  These three men were among Prophet Muhammad’s close companions, they readily recognized Islam as the truth, and gave the fledgling religion a foretaste of the worldwide acceptance it would enjoy.  Prophet Muhammad is said to have predicted the spread of Islam by describing them as the forerunners of their respective ethnic groups; Suhaib from Romans, Bilal from the Abyssinians, and Salman from the Persians.   
Suhaib was the son of a man who ruled an outlying province of the Persian Empire in the area now known as Iraq.  He was, by all accounts, a fun-loving, well educated, and intelligent little boy.  One day, when attending a picnic with his mother and other women and children, their party was attacked by Byzantine raiders who captured many slaves.  The blonde blue-eyed little boy Suhaib spent his boyhood and youth being traded as a possession.  However, his owners all recognized his intelligence and his education continued.  He was soon fluent in Greek, the dominant language of the Eastern Roman Empire and had acquired excellent trading skills. 
Although Suhaib adopted the Byzantine customs and lifestyle he never felt completely at ease in the decadent empire and was later heard to remark that, "A society like this (Byzantine Empire) can only be purified with a deluge." In his young adulthood Suhaib found out of the Byzantine empire and arrived in Mecca as a skilled merchant.   The stories of his return to his homeland differ.  Some say that he escaped with a significant amount of wealth and started a trading partnership with Abdullah ibn Judan.  Others believe that he was eventually sold to Abdullah ibn Judan, who recognized his skills and emancipated him.  No matter what manner is correct Suhaib did prosper and become very rich.  However, the prevailing idolatry and depravity of Mecca overshadowed his success and brought him no peace of mind.  His search for meaning in his life eventually brought him to the House of Arqam.
In the beginning of Islam, the fledgling Muslims could not worship openly or comfortably.  Arqam’s house was selected as a place where they could meet, pray and learn about Islam.  The house could be entered and exited secretly and it was in a narrow street that could be seen from within. 
It is narrated that Ammar said, "I met Suhaib ibn Sinan at the doorstep of Arqam’s house when the Messenger of Allah was there.  I said, ‘What do you want?’ He asked me in turn, ‘and what do you want?’  I said I would like to speak with Prophet Mohammad and listen to his message.  He said that he would like to do the same.  Then we entered together the house and he (the Prophet) introduced us to Islam and we both accepted it.  We remained in the house for the rest of the day and left secretly in the darkness of the night."[1]
Thus, Suhaib began his journey of piety.   It was not an easy period for him.  He was without family or tribal support and his wealth and new status as a free person did not save him from the abuses and persecution suffered by many new Muslims at the hands of the Meccan elite.  When Prophet Muhammad began to encourage his followers to migrate to Medina, Suhaib was keen to be among them.  Due to his wealth, the Meccan elite tried to prevent him, to the extent that they had guards watching over him and trying to foil any escapes.  Eventually he resorted to subterfuge.
Suhaib pretended to have a stomachache and went in and out of his house as if needing to repeatedly answer the call of nature.  The guards joked about his condition, got bored and fell asleep.  Suhaib took the opportunity to arm himself with a sword and a bow and galloped away from Mecca on his horse.  The guards arose from their stupor and gave chase, trapping Suhaib on a hill.  He stood there threatening to kill them all, but quickly changed tactics and decided to offer them money to allow him to escape.  The guards took up that offer and he continued on to Medina. 
When Suhaib reached Quba, just outside Medina, Prophet Muhammad saw him approaching and said, "Your transaction has been fruitful, O Abu Yahya.  Your transaction has been fruitful." He repeated it three times.  Suhaib was overjoyed and said, "By God, no one has come before me to you, Messenger of God, only the angel Gabriel could have informed you about this."[2]
Suhaib was able to recoup the wealth he gave away to the guards and continued to be generous with his wealth, giving it away at every opportunity, even feeding the needy, the orphans or the captives.  Umar ibn al-Khattab once remarked, "Why are you nicknamed as Abu Yahya (father of John) when you don’t have a child? You say that you are an Arab when you are known as the Roman, and you feed people too much, I have seen you giving out so much food that you appear to be too extravagant." Suhaib replied that he once heard Prophet Muhammad say "The best of you is the one who gives out food."[3]
Years later after Prophet Muhammad’s death, when Umar was the leader of the Muslim nation, Suhaib learned that he (Umar) had been stabbed.  He was unable to control his anger and grief and ran to Umar’s side weeping.  "Alas! my brother, Alas! my friend!"  Even as he was dying Umar said, "O Suhaib! Are you weeping for me when the Prophet said, "The dead person is tormented by some of the weeping of his relatives?"[4]
Umar called six of his companions to decide among themselves who should succeed him.[5] He then assigned Suhaib to lead the Muslims in prayers and undertake the interim leadership of the Islamic nation.  Suhaib is known to have narrated more than thirty hadith and three of them can be found in Saheeh Muslim.
Suhaib ibn Sinan ar-Rumi died in Medina thirty-eight years after the migration, in 658 CE at approximately seventy years of age.  Sa'd ibn Abu Waqas lead his funeral prayer, and he is buried in Jannat al-Baqi, the first Islamic cemetery established in Medina. 

Rabu, 30 Oktober 2019

Berwisata Religi di Makam Godog Suci GarutWISATA religi di makam godog Garut menjadi alternatif untuk para peziarah pada libur lebaran idul fitri.

Menjelang dan selama libur idul fitri, Garut selalu dipadati oleh para wisatawan. Baik mereka yang pulang kampung, atau hanya sekedar menikmati masa liburan.

Berbagai tempat wisata selalu dipadati dan menjadi incaran para wisatawan. Selain memiliki sejumlah tempat pariwisata yang terkenal, Garut juga memiliki sejumlah wisata religi yang bisa dijadikan alternatif bagi para wisatawan.

Salah satunya adalah Makam Godog, yang terletak di Karang pawitan. Jaraknya tidak jauh dari Garut kota, hanya sekitar 9 KM. Akses jalan  terbilang cukup bagus, meski terdapat beberapa bagian yang berlubang.

Makam godog merupakan salah satu makam keramat, sebab terdapat makam salah satu penyebar agama islam di pulau jawa yaitu Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu kiansantang.
Menurut Asep Komar salah satu juru kunci makam tersebut, terdapat sembilan makam termasuk makam utama, yaitu makam Syekh sunan rohmat suci atau prabu kiansantang. “disini terdapat 9 makam, yang 1 itu merupakan makam syekh sunan rohmat suci dan yang 8 itu para sahabatnya," ujarnya.

Makam Godog sering kali banyak dikunjungi para peziarah, terlebih jika pada hari lebaran idul fitri. Sementara pada saat ramadan tidak sebanyak hari-hari biasa dan idul fitri.
"Untuk pengunjung disini, kebanyakan datang pada hari-hari biasa, sedangkan untuk bulan ramadan terbilang sedikit. Dan untuk hari raya idul fitri biasanya terjadi lonjakan sekitar H+2 mencapai 2000 peziarah bahkan lebih,” ujar Asep.

Selain itu pengunjung yang datang ke lokasi tersebut, tidak hanya warga lokal saja, tetapi juga banyak datang dari daerah luar Garut untuk berziarah dan berdoa. "Dari luar Garut juga banyak, seperti dari Jakarta, Bandung dan kota kota lainnya,” ujar Asep.

Di Makam Godog terdapat barang-barang pusaka yang disimpan di museum. Barang tersebut merupakan bekas peninggalan Syekh Sunan Rohmat Suci, yang hingga kini diabadikan dengan baik. “Di sini juga terdapat barang pusaka bekas peninggalan beliau, dan disimpan di museum. Setiap 14 Maulid selalu ada pencucian barang pusaka tersebut, itu dilaksakan setiap setahun sekali” ujar Asep.

Kisah perjalanan Prabu Kian Santang

Kampung Godog Garut dikenal sebagai tempat makam Prabu Kiansantang atau Syeikh Sunan Rohmat Suci, tokoh penyebar agama islam di kepulauan Jawa. Nama kampung ‘Godog’ sendiri berasal dari kisah perjalanan Prabu Kian Santang yang membawa pusaka dari Sayyidina Ali sewaktu dirinya ke tanah suci.Saat dibekali pusaka, Sayyidina Ali mengatakan bahwa jika pusaka dalam peti tersebut bergoyang pada suatu tempat, maka tempat tersebutlah yang kelak menjadi tempat tinggal Prabu Kiansantang. Selama perjalanan dari beberapa tempat, peti pusaka tersebut sama sekali tidak bergoyang. Namun, ketika Prabu Kiansantang menginjakkan kaki di Gunung Suci (kawasan kampung godog), peti tersebut bergoyang.

Kejadian tentu menjadi pertanda atas perkataan dari Sayyidina Ali. Maka menetaplah Prabu Kiansantang di tempat tersebut, yang kini di kenal sebagai kampung Godog.
Nama Godog sendiri berasal dari bahasa Sunda Wiwitan yakni ‘Godeug’ alias bergoyang, yang ditujukan pada kejadian peti pusaka tersebut.

Informasi mengenai asal muasal Makam Godog didapat dari perbincangan dengan salah satu juru kunci Makam Godog, Asep Komar.

Dia mengatakan, sebelum Prabu Kiansantang tiba, kampung Godog ini masih berkeyakinan Sunda Wiwitan. Dengan keahlian mengkhitan sebagai metode meng-islamkan, keberadaan Prabu Kiansantang berpengaruh terhadap keyakinan penduduk setempat dalam memeluk agama islam.
“Beliau penyebar islam sepulau Jawa, sistemnya dengan nyepitan (khitan),” katanya ketika ditemui di makam Godog, pertengahan Juni 2017 lalu.

Bukti dari kegiatan khitan tersebut, ditemukan alat-alat khitan yang saat ini di simpan di tempat penyimpanan pusaka makam Godog (Kandaga) bersamaan dengan pusaka yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Sampai saat ini tidak diketahui pusaka apa yang diberikan tersebut, lantaran Prabu Kiansantang sejak awal sudah mengubur pusaka tersebut.

Hanya alat alat bekas khitan saja yang diketahui, dan dirawat setiap satu tahun sekali yakni setiap tanggal 14 bulan Maulud. Begitu pun dengan makam Prabu Kiansantang yang berada dalam satu ruangan, hanya dibuka satu tahun sekali diwaktu yang sama.

“Alat alat tersebut hanya sebagai pajangan, tiap tanggal 14 (Maulud) di cuci, istilahnya di pupusti (dijaga sebaik mungkin), tiap tahun dibersihkan oleh semua juru kunci disini.” Kata Asep. (Rohmah Nashruddin/Muhamad Insan Kamil)***
Sumber Artikel